REGULAMIN AKADEMII SIATKÓWKI PROJEKT WARSZAWA
PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ AKADEMIA SIATKÓWKI PROJEKT WARSZAWA

DEFINICJE
1. Akademia – Akademia Siatkówki Projekt Warszawa, prowadzona przez Fundację Akademia Siatkówki Projekt Warszawa z siedzibą w Warszawie (02-681), przy Al. Wyścigowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000984559, nr NIP 5213983259. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Akademii, jest to tożsame z ww. Fundacją.
2. Zawodnik – osoba niepełnoletnia, która za pośrednictwem swoich Opiekunów złożyła deklarację przystąpienia do Akademii i zaakceptowała Regulamin, a której deklaracja przystąpienia do Akademii została zaakceptowana następnie przez Zarząd Akademii lub Menedżera Akademii. Członkostwo w Akademii nie będzie tu jednak rozumiane jako członkostwo właściwe dla stowarzyszeń i nie wynikają z niego żadne uprawnienia korporacyjne czy organizacyjne w Akademii. Faktyczne dopuszczenie Zawodnika do zajęć jest równoznaczne z akceptacją jego deklaracji przystąpienia do Akademii.
3. Opiekun – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przedstawicielem ustawowym Zawodnika, sprawująca władzę rodzicielską nad Zawodnikiem, która podpisała w imieniu Zawodnika niepełnoletniego deklarację przystąpienia do Akademii.
4. Deklaracja – deklaracja przystąpienia do Akademii, która – po zaakceptowaniu przez Zarząd Akademii lub Menedżera Akademii – daje podstawę do nabycia statusu Zawodnika i członka Akademii.
5. Menedżer Akademii – osoba, której Zarząd Akademii powierzył tę funkcję. Menedżer Akademii może upoważnić określoną osobę do jego zastępowania, w szczególności Trenera, i wówczas takiej osobie przysługują wszystkie uprawnienia Menedżera Akademii. W przypadku nie wyznaczenia Menedżera Akademii jego obowiązki wykonywać będzie bezpośrednio Zarząd lub inna osoba upoważniona przez Zarząd, np. Trener.
6. Trener – osoba zaangażowana przez Zarząd Akademii do pełnienia funkcji szkoleniowych (prowadzenia zajęć dla Zawodników), organizowania meczów, zawodów, turniejów i ewentualnie wykonywania innych funkcji powierzonych przez Zarząd Akademii lub Menedżera Akademii. Obok Trenerów w Akademii mogą również funkcjonować również Asystenci Trenerów, do których stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Trenerów.
7. Obiekt – sala sportowa, a także każde inne miejsce przeznaczone do uprawiania sportu, na których odbywają się zajęcia szkoleniowe czy inne aktywności w ramach Akademii, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. szatniami, toaletami, prysznicami, otoczeniem). Obiekt jest wybierany przez Zarząd Akademii lub osoby przez niego upoważnione.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
9. Wymogiem członkostwa w Akademii jest złożenie Deklaracji i akceptacja Regulaminu przez Opiekunów Zawodnika oraz akceptacja tej Deklaracji przez Menedżera Akademii lub Zarząd Akademii.
10. Akademia zastrzega sobie swobodę decyzji jeśli chodzi o akceptację Deklaracji. Powodem odmowy akceptacji może być np. wcześniejsze pozbawienie Zawodnika członkostwa w Akademii (jego wcześniejsze zachowanie), brak wystarczającej kadry szkoleniowej dla danej kategorii potencjalnych Zawodników, zbyt mała pojemność Obiektów, obostrzenia wprowadzone przez organy administracji publicznej itd.
11. Akademia nie będzie dokonywać zgłoszenia i rejestracji Zawodnik do właściwego związku sportowego.
12. Akademia przy wykonywaniu postanowień Regulaminu, może posługiwać się osobami trzecimi.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
13. Zawodnik jest zobowiązany:
a) przestrzegać Regulaminu, poleceń Zarządu Akademii, Menedżera Akademii, Trenerów i Asystentów;
b) przybywać na zajęcia odpowiednio wcześniej, tak aby być w pełni gotowym do punktualnego rozpoczęcia zajęć;
c) przybywać na zajęcia z odpowiednim wyposażeniem: strój klubowy Akademii, pory roku, pogody, odpowiednie obuwie itd. Trener jest upoważniony do doprecyzowania jakie jest obowiązkowe wyposażenie: np. znacznik w odpowiednim kolorze;
d) uczestniczyć w zajęciach od początku do końca (wyjątkowo Trener może zezwolić na dołączenie do zajęć w ich trakcie lub wcześniejsze zakończenie zajęć przez danego Zawodnika);
e) nie opuszczania zajęć, sparingów, meczów i turniejów (ewentualne usprawiedliwienie należy przedstawić Trenerowi);
f) okazywać szacunek innym Zawodnikom, ich rodzicom, opiekunom i towarzyszącym im osobom, Menedżerowi Akademii, Trenerom, Asystentom, Zarządowi Akademii, obsłudze Obiektu oraz odpowiednio – zawodnikom drużyn przeciwnych, ich rodzicom, opiekunom i towarzyszącym im osobom, ich trenerom, kierownikom;
g) zachowywać się w sposób kulturalny;
h) godnie reprezentować Akademię;
i) nie przeklinać,
j) ewentualne konflikty z innymi Zawodnikami zgłaszać do rozwiązania Menedżerowi lub Trenerowi,
k) jeśli wprowadzone zostaną: nazwa drużyny, barwy klubowe i inne oznaczenia klubowe, koszulki klubowe, itp. to Zawodnik zobowiązany jest szanować je, korzystać z oznaczeń i koszulek klubowych z okazji meczów i innych okazji oficjalnych.

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW ZAWODNIKA
14. Opiekunowie Zawodnika są zobowiązani:
a) przestrzegać Regulamin;
b) dołożyć staranności, by Zawodnik znał, rozumiał i respektował postanowienia Regulaminu dotyczące Zawodnika;
c) okazywać szacunek Zawodnikom, ich rodzicom, opiekunom i towarzyszącym im osobom, Menedżerowi Akademii, Trenerom, Asystentom, Zarządowi Akademii, obsłudze Obiektu oraz odpowiednio – zawodnikom drużyn przeciwnych, ich rodzicom, opiekunom i towarzyszącym im osobom, ich trenerom, kierownikom;
d) zapewniać, we własnym zakresie przybycie oraz odbiór dziecka z zajęć;
e) jeśli zostają na zajęciach – nie przeszkadzać w ich przeprowadzaniu (np. nie komentować głośno przebiegu zajęć), a swoje postulaty i prośby zgłaszać Trenerowi przed zajęciami lub po zajęciach;
f) ewentualne usprawiedliwienia przedstawiać z wyprzedzeniem (przed planowaną nieobecnością);
g) zapewnić wyposażenie Zawodnika w niezbędne wyposażenie indywidualne (zakres ustala Trener);
h) nie wykonywać fotografii czy nagrań audio lub video na zajęciach bez zgody Trenera;
i) przeprowadzić odpowiednie badania medyczne Zawodnika lub złożyć oświadczenie o jego stanie zdrowia, jeżeli będą wymagane;
j) na bieżąco informować Akademię o wszelkich stwierdzonych u Zawodnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić́ przeciwskazania do uczestnictwa w zajęciach lub współzawodnictwie sportowym siatkówki.

CZŁONKOSTWO W AKADEMII I KORZYSTANIE Z NIEGO
15. Opiekun zobowiązany jest dostarczyć Zawodnika i odebrać go z zajęć. Wyrażenie zgody przez Opiekuna na samodzielne wykonywanie powyższych czynności przez Zawodnika, tj. przybycie na zajęcia lub ich opuszczenie albo odbiór Zawodnika przez osoby trzecię jest autonomiczną decyzją Opiekuna i Akademia nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
16. Akademia zobowiązuje się do:
a) organizacji treningów;
b) ustalenia okresów i dat wolnych od zajęć;
c) doboru odpowiedniej kadry szkoleniowej (Trenerów/Asystentów) i programów szkoleniowych;
d) doboru odpowiednich Obiektów;
e) wyposażenia zajęć szkoleniowych w pomoce techniczne;
f) podziału Zawodników na grupy i drużyny (np. w zależności od: umiejętności, wieku, płci, uwarunkowań czasowych);
g) ewentualnego rozgrywania meczów z innymi drużynami (spoza Akademii);
h) ustalenia nazw poszczególnych drużyn, ich oznaczeń, barw itp. – Akademii może jednak przyznać inicjatywę w tym zakresie Zawodnikom i powierzyć im dokonanie wyboru. Wybór wymaga zatwierdzania przez Menedżera lub Zarząd.
17. Akademia nie składa żadnych gwarancji jeśli chodzi o:
a) spełnienie indywidualnych oczekiwań co do postępów w szkoleniu;
b) zachowania Zawodników względem siebie nawzajem;
niemniej Akademia dołoży wszelkiej staranności w powyższym zakresie tj. aby postęp szkolenia był jak najwyższy, a zawodnicy zachowywali się wobec siebie kulturalnie oraz z szacunkiem.
18. Zawodnik może uczestniczyć w zajęciach tylko jeśli znajduje się w odpowiedniej dyspozycji zdrowotnej i odpowiedniej formie fizycznej oraz psychicznej. Zawodnik lub Opiekun jest zobowiązany poinformować Trenera o każdej niedyspozycji Zawodnika, która może mieć wpływ na jego formę fizyczną lub psychiczną.
19. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że na Obiekcie i przed nim możliwe jest stosowanie monitoringu wizyjnego (dla celów bezpieczeństwa), a także konieczność przestrzegania innych poleceń/wytycznych lub regulaminów wprowadzonych przez właściciela lub zarządcę Obiektu.

DANE OSOBOWE
20. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu i w związku z uczestnictwem Zawodnika w Akademii jest przez Fundacja Akademia Siatkówki Projekt Warszawa z siedzibą w Warszawie (02-681), przy Al. Wyścigowej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000984559, nr NIP 5213983259 dalej również jako „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem wskazanym powyżej.
21. Dane osobowe Zawodników oraz ich Opiekunów, przetwarzane będą przez ADO w następujących celach:
1) członkostwa Zawodników w Akademii i związanych z tym członkostwem aktywności oraz działań na rzecz Zawodników lub ich dotyczących, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
– rozliczenia świadczeń;
– realizacji kwestii administracyjnych związanych z działalnością w Akademii;
– informacyjnych np. informowania opinii publicznej o Zawodnikach wchodzących w skład poszczególnych drużyn;
– marketingowych;
– ochrony praw osób trzecich;
– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń;
– dokonywania pomiarów statystycznych;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
22. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania danych osobowych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, osobami z zewnątrz Akademii, które świadczą usługi dla Akademii, księgowością). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Dane osobowe mogą zostać również przekazane do odpowiedniego związku sportowego lub innego organizatora rozgrywek/turniejów celem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie siatkówka..
23. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres:
– czasu członkostwa Zawodnika w Akademii;
– trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO;
– do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane były przetwarzane;
– do momentu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie danych, które ADO będzie przetwarzał w zakresie swojego usprawiedliwionego interesu, chyba, że będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych;
– wymagany przez przepisy prawa.
24. Osoba której ADO przetwarza dane osobowe (lub jej Opiekun) ma prawo: – dostępu do treści udzielonych danych, – sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – przenoszenia danych osobowych, – uzyskania kopii danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
25. Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez ADO. ADO nie będzie dokonywał zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu danych osobowych, w rozumieniu RODO.
26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie przekazanie danych będzie prowadzić do niemożliwości uzyskania członkostwa w Akademii lub niemożliwości uznania danej osoby za uprawnioną do odbioru Zawodnika. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

WIZERUNEK ZAWODNIKÓW
27. W zakresie utrwalania i rozpowszechniania wizerunków Zawodników, Akademia będzie opierać się na pozyskanych od nich ich Opiekunów zgodach, przy czym w przypadku rozpowszechniania materiałów filmowych oraz zdjęciowych na których wizerunek Zawodnika lub innej osoby stanowić będzie jedynie szczegół całości, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie konieczna, na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

BEZPIECZEŃSTWO I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI AKADEMII
28. Akademia dąży do zapewnienia bezpiecznego przebiegu zajęć i kompetentnego ich prowadzenia przez Trenera. Akademia nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody na osobie czy na mieniu doznane przez Zawodnika w toku zajęć szkoleniowych w Akademii, w tym również przed zajęciami czy po zajęciach, niezależnie czy są one bezpośrednim efektem działania lub zaniechania samego Zawodnika lub innej osoby, za którą Akademia nie odpowiada. Akademia nie odpowiada za ewentualne kontuzje czy pogorszenia stanu zdrowia wskutek zachowania (zagrania) innego Zawodnika, nieumiejętnego
wykonywania ćwiczeń czy też wykonywania ćwiczeń zbyt intensywnie, jak również na skutek nie stosowania się do poleceń Trenera.
29. Akademia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach, w toaletach, pod prysznicami czy w innych miejscach na Obiekcie.
30. Akademia zapewnia wodę dla uczestników zajęć, nie zapewnia: innych napojów i posiłków, ręczników, żelu pod prysznic, szamponu, itp.
31. W Akademii (na Obiekcie, w trakcie zajęć, przed nimi i po nich, w trakcie wyjazdów) zabrania się:
a) korzystania z urządzeń, sprzętu i pomocy technicznej niezgodnie z przeznaczeniem;
b) nie respektowania poleceń Menedżera, Trenerów i Asystentów Trenerów,
c) spożywania alkoholu, zażywania niedozwolonych środków dopingujących, odurzających lub narkotyków;
d) naruszania prywatności innych Zawodników;
e) naruszenia innych powszechnie przyjętych zasad należytego zachowania.

BRAK PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
32. Zajęcia dla Zawodników są nieodpłatne tzn. Akademia nie pobiera od Opiekunów wpisowego, składki członkowskiej czy innych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach.
33. W Akademii możliwe jest występowanie innego rodzaju płatności, np. związanych z doposażeniem Akademii, zaangażowaniem dodatkowego personelu, wyjazdami na mecze czy sparingi, obozami szkoleniowymi. Zasady są ustalane z Opiekunami wówczas każdorazowo dla danej sytuacji.
34. Rezygnacja z członkostwa musi być złożona na piśmie, wręczona Trenerowi lub Menedżerowi Akademii i ma skutek od kolejnego miesiąca kalendarzowego, chyba, że zostanie uzgodniony inny termin albo zawodnik jest zgłoszony do rozgrywek organizowanych przez odpowiedni związek sportowy. W tej ostatniej sytuacji decydująca będzie podstawa udziału w rozgrywkach (kontrakt, deklaracja gra amatora itd.) oraz stosowne przepisy związkowe obowiązujące w tej kwestii.

ROLA OPIEKUNÓW
35. Akademia liczy na współpracę z Opiekunami w zakresie prowadzenia i rozwoju Akademii.
36. Akademia jest otwarta na pomysły i propozycje Opiekunów, lecz nie gwarantuje ich realizacji, choćby z tej racji, że niekiedy ich realizacja wymagać by musiała jednomyślności Opiekunów oraz kosztów, na których poniesienie nie wszystkich może być stać.
37. Okazjonalnie Akademia będzie przeprowadzać spotkania dla Opiekunów i zachęca do udziału w nich.
38. W miarę rozwoju Akademii, możliwe jest powołanie Rady Rodziców i wyposażenie jej w kompetencje doradcze i opiniujące względem Menedżera i Zarządu Akademii. Zasady wyboru Rady Rodziców i jej kompetencje określa Zarząd Akademii.
39. Akademia akceptuje podejmowanie czynności w kontaktach z Akademią (poczynając do podpisania Deklaracji) przez jednego z Opiekunów. Akademia zasadniczo nie kontroluje kwestii zakresu władzy rodzicielskiej lub opieki przysługującej poszczególnym Opiekunom. W razie powzięcia wątpliwości w w/w zakresie, kierując się dobrem Zawodników i dążeniem do uniknięcia odpowiedzialności prawnej przez Akademię, Akademia może poprosić o to, aby działania były podejmowane przez oboje Opiekunów albo poprosić o okazanie stosownych dokumentów w tym zakresie, np. stosownego orzeczenia sądowego.

WYKLUCZENIE Z AKADEMII
40. Decyzję w przedmiocie wykluczenia z Akademii może podjąć Menedżer Akademii lub Zarząd Akademii. Wykluczenie z Akademii oznacza anulowanie deklaracji członkowskiej.
41. Zawodnik może być wykluczony z Akademii w razie poważnego naruszenia Regulaminu (przez Zawodnika lub jego Opiekuna), niewystarczającego poziomu sportowego lub powtarzającego się naruszania Regulaminu (przez Zawodnika lub jego Opiekuna). Ponadto niewystarczający poziom sportowy może być również przyczyną przeniesienia Zawodnika do innej grupy zajęciowej, postanowienia pkt 40 oraz pkt 44 stosuje się odpowiednio.
42. Przed wykluczeniem, Menedżer lub Zarząd umożliwiają Zawodnikowi oraz Opiekunowi złożenie wyjaśnień.
43. Od decyzji Menedżera, Zawodnik (Opiekun) może odwołać się do Zarządu Akademii, w terminie 7 dni od zakomunikowania mu wykluczenia. Decyzje Zarządu w kwestii członkostwa są ostateczne.
44. Działania w w/w zakresie wymagają formy pisemnej lub dokumentowej (np. mailowej).

ZMIANA REGULAMINU
45. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu jest podawana do wiadomości Zawodników i ich Opiekunów w formie pisemnej lub dokumentowej.
46. Opiekun nie akceptujący nowego brzmienia Regulaminu może wycofać deklarację członkowską, ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego.
Regulamin przyjęty przez Zarząd Akademii w dniu 19.09.2022 r.

Partnerzy Akademii Siatkówki Projektu Warszawa: